Στις 25/05/2018 σε όλα τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών”. Ο κανονισμός θα έχει άμεση εφαρμογή αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε (Ν.2472/1997).

Ο νέος Γενικός Κανονισμός δημιουργεί ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και κατ’ επέκταση της προστασίας τους.

Επηρεάζει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί, οι εταιρίες και οι επαγγελματίες συλλέγουν, διαχειρίζονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες που περιέχουν “προσωπικά δεδομένα” και ιδιαίτερα “ευαίσθητα δεδομένα“.

Ειδικότερα οι οργανισμοί και οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής υποστήριξης καθώς και όλοι οι επαγγελματίες του τομέα της Υγείας, έχουν αυξημένες υποχρεώσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά:

Τον Κανονισμό
Τις κατευθυντήριες Οδηγίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.