ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το νομικό πλαίσιο καθορίζει τους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, τον ελεγκτικό μηχανισμό, τις κυρώσεις και τα πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα και υπεύθυνους χώρων, ιδιωτικών και δημόσιων, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων, επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, είσπραξης προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.

Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνεται η βασική, ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.

Ως κάπνισμα εννοείται η χρήση τσιγάρου, πούρου, πίπας, το άτμισμα, τα θερμαινόμενα, ο ναργιλές.

Ειδικά για τα νοσοκομεία, στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισμα απαγορεύεται, εμπίπτουν, ενδεικτικά, όλοι οι χώροι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στους οποίους περιλαμβάνονται οι ακάλυπτοι χώροι, οι ταράτσες, τα αίθρια, οι εξώστες, καθώς και οι λοιποί υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι κλπ. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το κάπνισμα επιτρέπεται στους υπαίθριους χώρους του Νοσοκομείου μόνο για ψυχιατρικούς ασθενείς.

ΝΟΜΟΙ

  1. Ο Ν. 3420/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού» (ΦΕΚ 298/Τεύχος Α΄/6-12-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Ο Ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 262/Τεύχος Α΄/23-12-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Ο Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Τεύχος Α΄/3-8-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Ο Ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Τεύχος Α΄/2-3-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Ο Ν. 4316/2014«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/Τεύχος Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Ο Ν. 4419/2016«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Τεύχος Α΄/20-9-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Ο Ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Τεύχος Α΄/9-3-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  8. Ο Ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 161/Τεύχος Α΄/16-10-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  1. Η υπ’αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ 4177/Τεύχος Β΄/15-11-2019).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20-12-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: “Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της» (ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ).