ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γ.Ν – Κ.Υ Ιεράπετρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου, ανάδειξης Αναδόχου εταιρείας για προσωπικό με ειδικότητες :

  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΠΛΥΝΤΡΙΕΣ)
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι προσφορές θα κατατίθενται κλειστές εντός φακέλου στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, από  Πέμπτη 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ και Δευτέρα 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.