ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου, έχει αναλάβει με πρόγραμμα της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας την δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη των:

  • Εργαζομένων πρώτης γραμμής
  • Συγγενών και Ασθενών
  • και Γενικού πληθυσμού

του COVID 19, για ολόκληρη την Κρήτη.

Πληροφορίες: τηλ. 6943071377 (10:00πμ – 18:00μμ εκτός Σ/Κ και Αργιών)

e-mail: arogicovid@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Η επιτροπή αχρήστευσης αρχειακού υλικού του Νοσοκομείου, σας γνωστοποιεί ότι ,την παρούσα χρονική περίοδο διενεργείται εκκαθάριση αρχειακού υλικού

που περιλαμβάνει φακέλους ασθενών πέραν της 20ετίας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

H Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την προσαρμογή  και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, βελτιώνοντας τη ζωή τους μέσα από τα ψηφιακά μέσα, καθώς πλήθος διοικητικών διαδικασιών, όπως είναι η δήλωση γέννησης τέκνου, η έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η απόδοση ΑΜΚΑ στο τέκνο, η εγγραφή τέκνου σε δημοτολογική μερίδα, η εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα και η αίτηση για το επίδομα γέννησης, ολοκληρώνεται πλέον από ένα μοναδικό σημείο επαφής.
Με γνώμονα την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση, τόσο των γονέων όσο και των εξουσιοδοτημένων χρηστών που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της καταχώρισης της ηλεκτρονικής δήλωσης γέννησης στη σχετική εφαρμογή, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας με την ουσιαστική συνδρομή των καθ ύλην αρμόδιων φορέων των ανωτέρω παρεχόμενων ψηφιακά διαδικασιών, προχώρησε στην εκπόνηση συνοπτικού Οδηγού για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον οδηγό στην ελληνική γλώσσα και εδώ για να τον κατεβάσετε στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020

Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας, προχωράει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντιστοίχων δημοσίων συμβάσεων, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του N.4412/2016, για το έτος 2020.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και 20 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, στη γραμματεία – πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Ταχ. δ/νση: Καλημεράκη 6 Τ.Κ 72200 Ιεράπετρα Τηλ. 2842340207.

Συνημμένα:

1. Πρόσκληση

2. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

3. Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Λογισμικού Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων CPV 4821300-4 για τις Οργανικές Μονάδες του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από την αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης (ένας γύρος δημόσιας διαβούλευσης).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 07-8-2019 ημέρα Τετάρτη έως και τις 22-08-2019 ημέρα Πέμπτη.

Συνημμένα:

1. Πρόσκληση.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου.

Το Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου CPV 33115200-1 (Υπολογιστικοί Αξονικοί τομογράφοι CAT).
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.agnhosp.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 12/3/2019 ημέρα Τρίτη έως και τις 27/3/2019 ημέρα Τετάρτη και δεν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος διαβούλευσης.

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση αξονικού τομογράφου.
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές – Γενικοί Όροι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες, ότι είναι σε εξέλιξη

η διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για κάλυψη των αναγκών καθαριότητας

του Νοσοκομείου, 13 ατόμων ΥΕ κατηγορίας.

Δείτε την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 πατώντας στον σύνδεσμο εδώ .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για την πρόσληψη και τοποθέτηση του  Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού -πλην Ιατρών- η οποία θα είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Παρασκευή 7/12/2018  και ώρα 24:00.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στην διεύθυνση loipoepikouriko.moh.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την σωστή ανάρτηση και κατάθεση των δικαιολογητικών, θα βρείτε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε ότι αφορά το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας έχουν εγκριθεί και θα καλυφθούν από την νέα αυτή  διαδικασία, οι εξής θέσεις:

  • Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
  • ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε βοηθών Νοσηλευτικής
  • ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Χειριστών- Εµφανιστών / Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
  • Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών-εργατριών
  • Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Γενικών καθηκόντων

Επισημαίνουμε ξανά ότι οι Αιτήσεις υποψηφιότητας που ήταν  από 15 έως 30 Νοεμβρίου 2018, πήραν παράταση μέχρι τις 7/12/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας ανέλαβε καθήκοντα ιατρός με ειδικότητα Ουρολογίας, ο οποίος από Δευτέρα 06-08-2018 θα δέχεται ασθενείς στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου από τις 9.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Νοσοκομείο προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για το Εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο στο τηλέφωνο 28423 40224 από 12:00 έως 14:30 μ.μ. καθημερινά.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Γεώργιος Αρακαδάκης

ΛΙΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Πατήστε εδώ για να να δείτε την λίστα του Υπουργείου Υγείας όπου αναγράφονται τα νοσοκομεία στα ηπατολογικά ιατρεία των οποίων υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ατόμων για εξέταση και θεραπεία έναντι της Ηπατίτιδας  C – Χωρίς ραντεβού. Στη συγκεκριμένη λίστα αναγράφονται επίσης οι ημέρες και ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού για το κάθε νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση έτους 2018 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για συμμετοχή σε δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του ΓΝ Λασιθίου – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας.