Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας

General Hospital of Ierapetra

ΕφημερίεςΕπικοινωνία

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας βρίσκεται στην πόλη Ιεράπετρα του δήμου Ιεράπετρας στο νομό Λασιθίου. Άρχισε να λειτουργεί στις 31/12/1955.

Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας υπάγονται τα περιφερειακά ιατρεία: Π.Ι. Πρίνας – Π.Ι. Κάτω Χωριού – Π.Ι. Μαλλών – Π.Ι. Μύρτους – Π.Ι. Σχινοκαψάλων – Π.Ι. Γρα Λυγιάς.

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης του, ο οποίος ανέρχεται σε 16121 άτομα σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2001.

Γεωγραφικά, στην περιοχή ευθύνης του εντάσσονται οι δήμοι: Ιεράπετρας
(Δημοτικά Διαμερίσματα: Ιεράπετρας, Μεσελέρων, Καλαμαύκας και Μακρυλιάς).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου.

Το Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου CPV 33115200-1 (Υπολογιστικοί Αξονικοί τομογράφοι CAT).
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.agnhosp.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 12/3/2019 ημέρα Τρίτη έως και τις 27/3/2019 ημέρα Τετάρτη και δεν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος διαβούλευσης.

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση αξονικού τομογράφου.
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές – Γενικοί Όροι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντιστοίχων δημοσίων συμβάσεων, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του N.4412/2016, για το έτος 2019.

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Νοσοκομείου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων/μελετών:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ
01. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
02. Στατικές Μελέτες
03. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές.
04. Μελέτες ενεργειακές.

Β. ΕΡΓΑ
01. Ανελκυστήρων.
02. Ειδικών Μονώσεων.
03. Ηλεκτρομηχανολογικών
05. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού.
06. Οικοδομικών.
07. Υδραυλικών.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

01. Υπηρεσίες επιστημονικής παρακολούθησης και Πιστοποίησης ποιότητας (Νερού, Ανελκυστήρων, Ατμολεβήτων και λοιπών εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών) να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα)και θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ .

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 20 -03- 2019 (20 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης), στην γραμματεία-πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Ταχ. δ/νση: Καλημεράκη 6 Τ.Κ 72200 Ιεράπετρα Τηλ. 2842340201.

Συνημμένα:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Υπεύθυνη δήλωση.

ΛΙΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Πατήστε εδώ για να να δείτε την λίστα του Υπουργείου Υγείας όπου αναγράφονται τα νοσοκομεία στα ηπατολογικά ιατρεία των οποίων υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ατόμων για εξέταση και θεραπεία έναντι της Ηπατίτιδας  C – Χωρίς ραντεβού. Στη συγκεκριμένη λίστα αναγράφονται επίσης οι ημέρες και ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού για το κάθε νοσοκομείο.